Huishoudelijk Regelement 

van de Begrafenisvereniging

“MEMENTO MORI”

te OOSTERWOLDE e.o.

art. 1

Naam en doel van de vereniging

De vereniging draagt de naam “Momento Mori” (Gedenk te sterven) en heeft tot doel het verzorgen van de begrafenissen van overleden leden, hun gezinsleden en ook van niet- leden.

art. 2

Werkzaamheden van de vereniging

Op een ordelijke wijze de begrafenissen verzorgen, zoal in het werkgebied is, zonder enig verschil in klasse en uiterlijk vertoon.
Crematie wordt geacht niet tot het plaatselijke gebruikt te behoren.

art. 3

Leden

Leden zijn zij, die jaarlijks de contributie, die na de ledenvergadering wordt geïnd, bij eerste aanbieding van de kwitantie betalen.

Leden kunnen zijn:

  1. Het hoofd van het gezin met zijn echtgenote en eventuele kinderen tot de leeftijd van 18 (achttien) jaar, mits deze ongehuwd zijn.
  2. Na het overlijden van het hoofd van het gezin, de achterblijvende weduwe en alle ongehuwde kinderen tot de leeftijd van 18 (achttien) jaar.
  3. Na het overlijden van beide ouders, de achterblijvende kinderen tot de leeftijd van 18 (achttien) jaar.
  4. Ongehuwde kinderen ouder dan 18 (achttien).
    N.B. Inwonende ouders worden geacht geen lid van het gezin te zijn.

De contributie wordt, op voorstel van het bestuur, door de ledenvergadering vastgesteld. Als lid kan men zich aanmelden bij de secretatis.
Over toelating beslist het bestuur.

Elk lid is verplicht een wijziging van zijn adres of gezinsomstandigheden schriftelijk aan de Onderlinge mee te delen.
De Onderlinge mag afgaan op het haar laatstelijk meegedeelde adres.

art. 4

Werkgebied van de vereniging

Het werkgebied is het dorp Oosterwolde, Noordeinde, Kamperveen, Oldebroek, Oostendorp en Elburg.
Om lid te kunnen worden moet men binnen dit gebied wonen.
Bij vertrek uit dit gebied eindigt het lidmaatschap.

Naar de directe omgeving van dit gebied vertrekkende leden kunnen op verzoek lid blijven. In de directe omgeving kunnen op verzoek ook van niet-leden begrafenissen worden verzorgd, tegen tarief van niet-leden.

art. 5

De financiën

De middelen van de vereniging worden gevonden uit de jaarlijkse contributie en uit betaalde werkzaamheden van niet-leden.
De eventuele gelden worden belegd bij de Rabobank.

art. 6

Het bestuur

Het bestuur is opgedragen aan tenminste vijf personen, uit de leden en door de leden gekozen, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Jaarlijks treedt een derde deel van het bestuur af volgens rooster en is direct herkiesbaar. Vanaf een leeftijd van 70 jaar is een lid niet meer verkiesbaar.

art. 7

Werkzaamheden van het bestuur

Het bestuur zorgt voor aanstelling van personeel, zijnde uitvaartverzorger en dragers.
Over de vergoeding van het personeel beslist het bestuur.
Het bestuur schrijft minsten eenmaal per jaar een ledenvergadering uit, bij voorkeur voor 1 maart.

Het bestuur neemt alleen kennis van klachten, welke schriftelijk door de leden worden ingediend.
De beslissing daarop van het bestuur wordt schriftelijk medegedeeld aan de klager en aan de betrokkenen.

art. 8

Taak uitvaartverzorger

Nadat de uitvaartverzorger bericht ontvangen heeft van overlijden, neemt hij onmiddellijk contact op met de familie of een ander verantwoordelijk persoon en regelt dan met dezen alles betreffende de begrafenis en hetgeen er voor en op de dag van begraven moet gebeuren.

art. 9

De baten en voordelen van leden

Leden hebben voor het begraven van een gezinslid recht op een vergoeding die jaarlijks herzien kan worden. Hierover beslist het bestuur. Het gebruikmaken van de dragers en de koeling is voor leden van de verenging om niet.

art. 10

Duur van de vereniging

Duur van de vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Voorstellen tot opheffing van de vereniging zullen alleen dan in behandeling worden genomen, wanneer op een ledenvergadering, waarvoor bedoeld(e) voorstel(len) tijdig, schriftelijk en ondertekend is (zijn) ingediend, tenminste drievierde van de leden aanwezig is, en dan nog in overeenstemming met art. 11.

art. 11

De ledenvergadering

Tenminste eenmaal per jaar wordt de ledenvergadering gehouden, bij voorkeur voor 1 maart. Minstens 14 dagen tevoren worden de leden uitgenodigd, per mail, whatsapp of een brief
In beide gevallen met agenda.
Onderwerpen, vreemd aan de orde, worden alleen in behandeling genomen als twee derde van de aanwezige leden ervoor is deze onderwerpen te behandelen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. art. 12

Aanvullende voorwaarden

Alle zaken en besluiten, behalve die in art. 10 en art. 11 genoemd, worden bij meerderheid van stemmen genomen.
Bij voorstellen tot wijziging van dit regelement wordt verwezen naar art. 10 en art. 11. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

Over alles, waarin dit regelement niet voorziet, beslist het bestuur.